مشخصات پرسنل مرکز

پرسنل مرکز مشاوره

عیسی اسدنیا

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری علوم تربیتی

سمت:رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روان

نجیبه عباس نژاد

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی

سمت: کارشناس