فوبی

اصطلاح فوبی به معنای ترس افراطی از یک موضوع، شرایط یا موقعیت خاص و معین است.

فوبی بنا به تعریف عبارت است از ترس غیرمنطقی که موجب اجتناب آگاهانه از موضوع، فعالیت، موقعیت هراس آور شود.

وجود عامل هراس آور یا انتظار آن می تواند رنج و عذابی شدید در فرد مبتلا ایجاد کند، درحالی که خود او نیز به افراطی بودن این واکنش واقف است. این واکنشها ممکن است به حملات پانیک وابسته به موقعیت یا مرتبط با موقعیت تبدیل شوند. واکنشهای هراس گونه معمولاً توانایی فرد را برای انجام کارکردهای معمول زندگی به هم می زند؛ البته این مسئله همیشه هم صادق نیست (مثل ترس از عنکبوت ها)  

 

روشهای درمان بیماری

روان درمانی

شناخته ترین و مؤثرترین راه درمان فوبی ها، رفتاردرمانی است. رایج ترین نوع رفتار درمانی به کارگرفته شده در درمان فوبی ها حساسیت زدایی تدریجی است. سایر فنون رفتاری عبارتند از: مواجه سازی با محرک هراس آور به صورت تصوری یا حساسیت زدایی واقعی. روان درمانی های تحلیلی- حمایتی و خانواده درمانی نیز مفید می باشند

 

دارو درمانی

داروهای مؤثر در درمان فوبی اجتماعی عبارتند از:

  1. مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین
  2. بنزودیازپین ها ( نظیر آلپرازولازوم و کلونازپام ) ( SSRI )
  3. ونلافاکسین
  4. بوسپیرون