مشکلات رایج

مشکلات رایج دانشجویان:

 

 

  مشکلات رایج کارمندان:

  • استرس شغلی
  • حمایت از کارکنان
  • خدمات مشاوره دانشجویی
  • کمک به دانشجویان دارای رفتارهای خودآسیب رسان