شرح وظایف رئیس مرکز مشاوره

عیسی اسدنیا

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری علوم تربیتی

سمت:رئیس مرکز مشاوره و بهداشت روان

شرح وظایف رئیس مرکز مشاوره

 

1-اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها .
2-برنامه ریزی و اداره فعالیت های مرکز
3-دعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده ( با تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی واحد ) .
4-هماهنگی مرکز جهت ارایه خدمات در موقع بحرانی و اضطراری .
5-ارتباط با بخش های مختلف واحد و همکاری با شوراها و کمیسیون ها ( بر اساس ضوابط ) .
6- تعامل با مراکز مرتبط با فعالیت های دفتر در خارج از دانشگاه .
7- بررسی و کنترل گزارش کار مشاوران و نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان و فعالیت های مرکز .
8- تهیه گزارش عملکرد و ارائه گزارش ماهانه به سازمان مرکزی .
9-نظارت و ارزیابی کار مشاوران و کارشناسان مرکز .
10- تشکیل جلسات با مشاورین و سایر اعضاء دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر .
11- شرکت در جلسات مربوطه بر حسب ضرورت .
12- ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد مشاوران و سایر شاغلین در دفتر مشاوره .

مرکز مشاوره واحد اسلامشهر آماده ارائه خدمات مشاوره ای برای دانشجویان ؛ اساتید ؛ کارکنان و  توسط اساتید و متخصصین مجرب در این مرکز می باشد.